Noteikumi

* Tīmekļa vietnē izvietoto preču attēliem ir tikai ilustratīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.

Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu elektroniski vai ar īsziņu uz telefonu. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis elektronisku pasūtījuma apstiprinājumu, tas liecina, ka Pircējs nav līdz galam noformējis, veicis pasūtījumu vai ir radusies tehniska kļūda, sekojoši Pārdevējs nav saņēmis Pircēja pasūtījumu.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Preču piegādes izmaksas ir atkarīgas no preču piegādes izvēlētā veida, svara, gabarītiem un piegādes adreses (ja prece tiek piegādāta ar Pārdevēja loģistikas sadarbības partneru starpniecību Latvijā un ārpus tās robežām). Pasūtījuma apstrāde un piegāde tiek veikta tikai tad, kad veikta preces apmaksa.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi (ievērojot piegādātāju, loģistikas uzņēmumu darba veiktspēju) ne vēlāk kā 30 dienu laikā  kopš ir saņemta apmaksa par preci, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.

Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu preces neesamības pēc, ja Pircēja pasūtītā prece nav pieejama pie preces piegādātājiem, tad Pārdevēja pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Pārdevējs var aizvietot pasūtīto preci Pircējam ar ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, vai Pircējam tiek atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, ja viņš tādu ir veicis.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Preču atgriešanas kārtība

Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un 14 dienu laikā atgriež preci, tad Pircējs aizpilda atteikuma veidlapu un sedz visus ar piegādi, pasūtījuma apstrādi saistītos izdevumus, kā arī kredītiestāžu komisijas. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta atbilstoši konstatētā brāķa gadījumā, visus ar piegādi saistītos izdevumus sedz Uzņēmums. Brāķa gadījumā jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem. Prece jāsūta atpakaļ ar Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstītu sīkpaku. Ja preces tiek atgrieztas neatbilstošas kvalitātes vai brāķa dēļ, kam ir jābūt norādītam atteikuma veidlapā, tad Uzņēmums nosūta preces ražotājam un tikai uz neatkarīgas ekspertīzes rezultāta pieņem lēmumu par naudas atmaksāšanu Pircējam. Ja ražotājs apliecina atteikuma veidlapā minētos atgriešanas iemeslus, tad Uzņēmums atlīdzina Pircējam visus ar to saistītus izdevumus. Gadījumā, ja atteikuma veidlapā minētiem atgriešanas iemesliem nebūs pamata, ko apliecinās ražotājs, tad no Pircēja iemaksātās naudas tiek ieturēti visi ar to saistītie izdevumi. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

Atcerieties, izsūtot preci atpakaļ Pircējam jānodrošina tās iepakojums tāds, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājums. Lai, izvairītos no pārpratumiem, Pārdevējs iesaka preci nosūtot atpakaļ arī apdrošināt, pretējā gadījumā par preces bojājumiem atbildību uzņemas Pircējs.

Iegādes dokumentos (čeks, pavadzīme u.c.) aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus – šādā gadījumā iegādes dokumenti tiks atzīti par spēkā neesošiem un preces atgriešana nebūs iespējama.

Naudas atgriešanas gadījumā nauda tiek atmaksāta uz maksātāja kontu. 

Garantija

Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 631. Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu prasībām. 

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Visus ar klientu saistītos iesniegtos personas datus, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, aizsargā Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Iegādājoties interneta veikalā www.vivid.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs nepārprotami piekrīt un atļauj Pārdevējam reģistrēt, ievadīt, apstrādāt, sistematizēt, uzglabāt, izmantot informācijas nosūtīšanai par īpašiem piedāvājumiem un jaunumiem saņemot komerciāla rakstura paziņojumus norādītajā saziņas veidā (tālrunis/SMS/MMS/e-pasts) un jebkādā citā veidā apstrādāt Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams pasūtījuma izpildei.

Veicot pasūtījumu Pircējs ievada nepieciešamo datu minimumu: vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un ieraksta sev nepieciešamo piegādes adresi, kur vēlas saņemt savu sūtījumu, ja piegāde ir nepieciešama. Pārdevējs neievāc nekāda veida sensitīvus datus. Pircējs ir atbildīgs par savu Personas datu iesniegšanu un patiesumu. Pārdevējs apstrādā Pircēja brīvprātīgi iesniegtos datus pie preces pasūtījuma veikšanas  noslēdzot distances līgumu. Pircēju personas datus Pārdevējs apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai, komerciālo paziņojumu (e-pasta un/vai SMS, MMS) sūtīšanai, citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem ar preču piegādātājiem, loģistikas sniedzējiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem.

Dati tiek droši uzglabāti līdz pasūtījuma pilnvērtīgai izpildei. Pēc pasūtījuma izpildes tie automātiski tiek dzēsti.

Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami līguma izpildes mērķiem. Pircējs piekrīt segt visas izmaksas, kas var būt saistītas ar augstāk minēto Datu subjekta pieprasījumu. Lai īstenotu šajā rindkopā minētās tiesības, lūdzam Jums rīkoties saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

0

Pirkumu grozs